วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การจัดป้ายนิเทศ (หัวข้อ สิ่งแวดล้อม)

การแข่งขันจัดป้ายนิเทศโดยใช้วัสดุเหลือใช้ แข่งขัน 4 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี